Regulamin sklepu
WITAMY SERDECZNIE


Perfumeria iPerfuma zajmuje się sprzedażą artykułów kosmetycznych i perfumeryjnych od 1999 roku na rynkach Europejskich. Wychodząc naprzeciw naszym klientom uruchomiliśmy nową wygodną formę zakupów, jaką jest sprzedaż internetowa. Umożliwi to Państwu bardzo prosty i szybki zakup wybranych towarów całą dobę przez 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie Państwo oryginalne perfumy i kosmetyki markowych producentów w atrakcyjnych cenach. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z oferowanych przez nas usług oraz zakupionych towarów. Na wszystkie sprzedawane towary wystawiamy paragon, lub na życzenie klienta fakturę VAT.

MOŻLIWA WYSYŁKA TOWARU ZA GRANICĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU KOSZTÓW TRANSPORTU.

GWARANTUJEMY 100% ORYGINALNOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW.

Życzymy udanych zakupów.


Z uwagi na konieczność dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, nastąpiła zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu dostępną poniżej.


Regulamin Sklepu Internetowego iPerfuma określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, za pośrednictwem Sklepu Internetowego iPerfuma.


§ 1
Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.iperfuma.pl.

§ 2
1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) „zwana dalej PrKonU”. Przy czym kupującego uważa się za konsumenta, jeżeli jest on osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem nie przysługują mu prawa przewidziane w ustawie PrKonU.
2. Umowa sprzedaży, o której mowa w  § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:
a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,

a

b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedającym”):
Firma „Denix” Rafał Makarewicz
ul. Strumykowa 2
58-200 Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie
NIP: 8821808871
REGON: 891048790
adres e-mail: sklep@iperfuma.pl
tel: 74 831 11 76
nr konta: 32 1020 5138 0000 9102 0140 1306
Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sprzedający wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie,  
wyłączne formy kontaktu:
a. telefoniczny – nr 74 831 11 76
b. drogą mailową – sklep@iperfuma.pl
4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.
6. Skutecznie złożone zamówienie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst
jednolity :  Dz. U. 2014r. poz. 121,827) „zwana dalej kc” tj. umową na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność
zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić
umówioną cenę sprzedającemu.

§ 3
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności
cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowa sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy podanymi w opisie przedmiotu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący jest zobligowany zwrócić się do sprzedającego ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.
3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.
4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
5. W przypadku faktury VAT (zamiast paragonu fiskalnego) lub zmiany adresu wysyłki, na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych w sklepie internetowym www.iperfuma.pl, należy niezwłocznie wypełnić formularz.
6. Sprzedający dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
a. gotówką,
przedpłata na konto sprzedającego 32 1020 5138 0000 9102 0140 1306
b. za pobraniem tj. płatność ceny i kosztów transportu do rąk kuriera dostarczającego zamówiony towar
7. Zakupione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty kwoty obejmującej cenę oraz koszty transportu. Sprzedający czas dostawy określa na okres 1- 3 dni roboczych. Koszty dostawy są szczegółowo opisane w każdej aukcji – zależą one od ilości oraz rodzaju zakupionych produktów.
8. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionej rzeczy po wcześniejszym powiadomieniu sprzedającego.

§ 4
1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.
2. Sprzedający informuje kupującego, że istnieje domniemanie – wada rzeczy istniała w momencie sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia jej wydania.
3. Stosownie do treści art. 560 kc kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie rzecz wymieni lub naprawi.
4. Uprawnienie o którym mowa w par. 4 ust. 3 nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli ten uprzednio jednokrotnie dokonał naprawy bądź wymiany wadliwego towaru.
5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kc może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w par. 4 pkt 5 uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedający nie przewiduje żadnych usług posprzedażnych ani gwarancji.

§ 5
1. Sprzedający w zakresie zawieranych umów przewiduje następującą procedurę reklamacyjną:
a) przesłaną warunkująca wszczęcie przedmiotowej procedury jest:
- wada fabryczna sprzedawanej rzeczy,
- sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu,
- sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem,
b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedającego korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w § 2 ust. 3 pkt a – b ewentualnie kierując korespondencję na adres: Firma „DENIX” Rafał Makarewicz, ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym pod rygorem braku skutków wynikających z § 5 ust. 1 pkt c niniejszego regulaminu. Sprzedający uprzejmie prosi kupującego, o ile nie stanowi to dla niego zbyt daleko idącej uciążliwości, o dołączenie dowodu zakupu reklamowanej rzeczy (np. fakturę VAT) oraz spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody, aczkolwiek sprzedający zaznacza, iż nie jest to warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający zastrzega, że jeżeli kupującym jest przedsiębiorca to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
c) sprzedający ma 30 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedający uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie operatora pocztowego.
d) w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na rzecz pełnowartościową sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu.
2. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora, może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Kupujący może również zwrócić się  do właściwego sądu.

§ 6
1. Sprzedający informuje kupującego będącego konsumentem, iż ma on prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny.
2. Celem skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do poinformowania sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt a â b).
3. Kupujący będący konsumentem  może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając przy tym z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
4. Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego będącego konsumentem od umowy, przedmiotowa umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci mu wszystkie otrzymane od sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na konto wskazane przez kupującego będącego konsumentem na piśmie bądź mailem ewentualnie przekazując kupującemu pieniądze w inny wskazany przez kupującego sposób. Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez kupującego kosztów ponosi sprzedający.
6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu rzeczy.
9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. nie ma prawa do skorzystania ze wskazanego powyżej prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§ 7
Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 PrKonU tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
1. Dane osobowe kupującego podlegają ochronie wedle przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest sprzedający.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. Kupujący posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach wskazanych w regulacjach zawartych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia żądania o usunięcia jego danych osobowych.

3. Przetwarzaniu mogą podlegać następujące dane osobowe:

a)    imię i nazwisko

b)    adres zamieszkania (oraz ewentualnie adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

c)    numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego

d)    adres poczty elektronicznej

e)    Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku zażądania przez kupującego faktury na zakupione produkty.

4. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w celach marketingowych – m.in. w celu przekazywania Kupującemu newslettera, jak też innych informacji o charakterze handlowym (Kupujący wyraża zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania rejestracji bądź składania zamówienia).

§ 9
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kc przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 10
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 25.12.2014r. Wszelkie zmiany w treści regulaminu zostaną wprowadzone po uprzednim zamieszczeniu stosownej informacji na stronie sprzedającego tj. www.iperfuma.pl. Wzmianka o dokonanych zmianach w treści regulaminu zostanie zamieszczona na profilu użytkownika na portalu allegro.pl. W przypadku, gdy zarejestrowany w sklepie internetowym www.iperfuma.pl użytkownik, poinformowany o treści ewentualnych zmian w regulaminie, nie godzi się z nimi może usunąć posiadane tam konto bez jakichkolwiek konsekwencji.


ZAŁĄCZNIK NR 1.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu  następujących

rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) - Niepotrzebne skreślić.

Regulamin obowiazujący do 24.12.2014
 1. Właścicielem Sklepu jest firma "Denix" Rafał Makarewicz z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 2, telefon 748311176, NIP: 8821808871, REGON: 891048790.
 2. Zamówienia na produkty oferowane przez Sklep należy składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem: http://www.iperfuma.pl.
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego iPerfuma.
 6. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.
 7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu Internetowego. 
 8. Ceny w Sklepie Internetowym iPerfuma wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 9. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki aczkolwiek informacja dotycząca kosztów związanych z przesyłką zakupionych produktów będzie przekazana kupującemu w chwili złożenia zamówienia.
 10. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej "Pocztex". 

  Koszty dostawy:
  • Wpłata na konto bankowe (przedpłata) - 16 zł

   Firma "Denix"
   ul. Strumykowa 2
   58-200 Dzierżoniów
   PKO BP S.A. Oddział Iw Dzierżoniowie
   32 1020 5138 0000 9102 0140 1306

   W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
   • Płatność przy odbiorze przesyłki  (pobranie) - 20 zł
   • Płatność w siedzibie firmy (odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)  - 0 zł
  • Przy zakupie powyżej 10 szt. tego samego artykułu (dotyczy perfum i kosmetyków) cena przesyłki ustalana jest indywidualnie.
 1. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.
 2. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 5. Zgodnie z z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wypełnić  tutaj
 6. W przypadku skorzystania przez kupującego z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy powinien on odesłać otrzymane produkty do przedającego.
 7. Sprzedający uprzejmie prosi kupującego, o ile nie stanowi to dla niego zbyt daleko idącej uciążliwości, o dołączenie oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy oraz otrzymanego dowodu zakupu.
 8. Sprzedający zaznacza, iż niewykonanie prośby o której mowa w pkt 18 niniejszego regulaminu nie pociąga dla kupującego żadnych negatywnych konsekwencji takich jak w szczególności skuteczność złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W zakresie natomiast złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedający informuje kupującego o treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012r. poz. 1225 j.t.), który stanowi : „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem”.
 9. Zwracany produkt nie może być uszkodzony lub zniszczony.
 10. Złożenie przez kupującego zamówienia stanowi zawarcie umowy kupna - sprzedaży.
 11. Dane osobowe kupującego podlegają ochronie wg przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1371). Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. Kupujący posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o ich usunięcie.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.iperfuma.pl wyłącznie z ważnej przyczyny wraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszego niż 14  dni od daty publikacji na stronie internetowej www.iperfuma.pl. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego do Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 15. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep http://iperfuma.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://iperfuma.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
WARUNKI REKLAMACJI

 1. Jeżeli produkt zakupiony w sklepie internetowym iperfuma.pl posiada wady fabryczne, został uszkodzony w trakcie transportu bądź jest niezgodny z zamówieniem Kupujący ma prawo go zareklamować. Czas na ustosunkowanie się przez obsługę sklepu do złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeżeli z powodu jego braku będzie to nie możliwe zwrócimy pieniądze.
 3. Koszty związane z przesłaniem reklamowanego produktu zostaną kupującemu zwrócone. Jednocześnie sprzedający prosi kupującego o dołączenie do przesyłki oświadczenia wraz z określeniem wartości poniesionych kosztów, aczkolwiek niewykonanie przez kupującego tej prośby nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla kupującego, a w szczególności nie warunkuje rozpoznania reklamacji oraz zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może być zgłoszone poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się tutaj.
 5. Sprzedający uprzejmie prosi kupującego aby dołączył do formularza dowód zakupu towaru, zaznaczając jednocześnie że nie wykonanie przez kupującego tej prośby sprzedającego nie wiąże się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla kupującego.
 6. Zasady, którymi kierujemy się w procesie obsługi reklamacji zawarte są w następujących przepisach:
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r( Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176)– w przypadku, gdy produkt został nabyty przez Klienta indywidualnego, w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Kodeks Cywilny Dział II Art.556-576 (rękojmia) oraz Dział III Art. 577-581 – w przypadku, gdy produkt został nabyty w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

STATUSY ZAMÓWIEŃ

Zarejestrowane - przyjęcie zamówienia

Realizowane - zamówienie w trakcie realizacji

Zrealizowane - towar wysłany
do góry
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.